kostel sv. Jiří v Kostelci

Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 18. Únor 2011 - 20:54.

Původně gotický kostel sv. Jiří, poprvé zmiňovaný roku 1352, byl v letech 1741-44 rozšířen a přestavěn ve formách gotizujícího baroka, patrně podle staršího návrhu Jana Blažeje Santiniho.
Kostel sv. Jiří je jednolodní obdélníková stavba se širsí západní čáastí lodi, užším obdélnékovým, trojboce ukončeným presbytářem s lichoběžníkovou sakristií v ose. Trojosé západní průčelí se středním rizalitem vrcholí hranolovou věží s bočními volutovými zdmi; je členěno lizénami, okny a nikami s hrotitým obloukem a trojbokými okny. Kamenný portál, který je vyveden hrotitým obloukem se silně vystupující stříškovou římsou, je datován roku 1744. V bočních fasádách jsou lomená okna, na presbytáři opěráky, na sakristii a rozšířené části lodi pak vertikální pásy rustiky.
Presbytář je sklenut valenou klenbou s lunetami se sítí stukovým rámováním a omítkovými okrajovými poli, sbíhajícími na konzoly. Loď je sklenuta valenou klenbou s lunetami se sítí štukových žeber, imitujících gotickou síťovoou klenbu. Vstupní rozšířená plochostropá část lodi je zčásti zastavěna patrovou kruchtou, sklenutou a podklenutou křížovou křebínkovou klenbou. V sakristii je klenba valená s lunetami.
Hlavní, raně barokní, portálový oltář s andílčími hlavami a boltcovým ornamentem pochází z 2. poloviny 17. století. Obraz sv. Jiří je novější, patrně z roku 1892, kdy byl oltář obnoven. V lodi jsou umístěny dva boční oltáře z roku 1734, sestávající z menzy a obrazu, spojených predelou, s obrazy svatých Benedikta a Roberta (patří do řady obrazů svatých v kostele v Plasích). V lodi se dále nacházejí dva raně barokní portálové oltáře 2. třetiny 17. století, levý, který dříve zdobila socha Panny Marie, s vyobrazením Útěku do Egypta na predele a iluzivní kulisovitou skupinou Ukřižování, malovanou na dřevě. Protější oltář, který dříve zdobila socha sv. Ondřeje nese na predele desku s vyobrazením sv. Matouše, v jeho nástavci se pak nachází malba archanděla Michaela na dřevě. Mobiliář jako takový je vinou čilého vandalismu minulých let v žalostném stavu a z varhan zbyla jen troska.
Rokoková kazatelna pochází z 2. čtvrti 18. století. Z kostelní lodi už zmizely protějškové obrazy Panny Marie Bolestné a vekairon v rámu ve stylu Ludvíka XVI., pocházející z doby kolem roku 1800. Dále už v kostele nelze spatřit obraz Panny Marie z 18. století či pozdně barokní sochu sv. Jana Nepomuckého na rokajové konzole. V sakristii je umístěna nízká barokní skříň.
Kostel je obklopen hřbitovem, který je ohrazen zdí se dvěma barokními branami, datovanými roku 1749.